O sdružení / Stanovy

Stanovy občanského sdružení Dobré místo pro život

čl. I.

Úvodní ustanovení

 • Občanské sdružení Dobré místo pro život je dobrovolným občanským sdružením fyzických osob, které mají zájem aktivně se podílet na zajištění pomoci tělesně či mentálně postiženým spoluobčanům, jakož i dětem v ústavní péči, seniorům a občanům sociálně znevýhodněným (dále jen „znevýhodněné osoby“).
 • Občanské sdružení je právnickou osobou, jejíž název zní „ Občanské sdružení Dobré místo pro život“ (dále v textu jen „sdružení“).
 • Sídlem sdružení je Klusalova 908/11, Olomouc.
 • Sdružení je založeno na základě zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění.

čl. II.

Cíl sdružení

Cílem činnosti sdružení je aktivně pomáhat znevýhodněným osobám, za účelem dosažení vytčeného cíle sdružení zejména:

 • Pořádá a organizuje osvětové, kulturní, sportovní a jiné akce ve prospěch osob tělesně či mentálně postižených, dětí v ústavní péči, seniorů a osob sociálně znevýhodněných.
 • Poskytuje služby těmto osobám na základě schválených programů,
 • Jedná s orgány státní správy, samosprávy a fyzickými i právnickými osobami za účelem zavedení vhodných opatření pro zlepšení životních podmínek znevýhodněných osob jakož i zajištění konkrétní vhodné hmotné pomoci těmto osobám.
 • Aktivně spolupracuje s organizacemi znevýhodněných osob.

čl. III.

Členství

 • Členem sdružení může být pouze bezúhonná fyzická osoba, starší 15 let, popř. i důvěryhodná právnická osoba, respektující poslání a cíle sdružení. Členství vzniká na základě písemné přihlášky schválené výborem sdružení nadpoloviční většinou jeho členů.
 • Ve sdružení existují následující kategorie členství:
  1. Řádné členství
  2. Čestné členství
  3. Členství spolupracujících osob
 • Všichni členové mají právo účastnit se jeho činnosti, mají též právo být informováni o činnosti sdružení, jakož i právo podávat podněty návrhy a připomínky orgánům sdružení. Všichni členové jsou povinni dodržovat stanovy, další předpisy a rozhodnutí vydané orgány sdružení a základní morální a etické normy. Všichni členové jsou rovněž povinni aktivně se podílet na dosahování cílů sdružení.
 • Pokud tyto stanovy výslovně neuvedou jinak, mají čestní členové a spolupracující členové veškerá práva a povinnosti řádných členů.
 • Řádné členství je vyhrazeno pouze fyzickým osobám.
 • K ukončení členství dochází:
  1. Úmrtím, prohlášením za mrtvého, u právnických osob jejich zánikem
  2. Vyloučením. O vyloučení rozhoduje výbor sdružení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Vyloučit lze člena pro závažné nebo opakované (byť méně závažné) porušování členských povinností.
  3. Vystoupením. Členství zaniká doručením písemného oznámení člena do sídla sdružení.

čl. IV.

Zásady hospodaření

 • Sdružení hospodaří se svým jměním tvořeným majetkem sdružení a závazky
 • Zdroji majetku jsou zejména:
  1. dary,
  2. nadační příspěvky,
  3. úroky a jiné výnosy majetku,
  4. dědictví,
  5. dotace z veřejných rozpočtů,
  6. výnosy z činnosti sdružení.
 • Sdružení může podnikat nebo provozovat jinou výdělečnou činnost jako vedlejší hospodářskou činnost za účelem hospodářské podpory dosahování cíle činnosti sdružení podle stanov nebo za účelem hospodárnějšího využití majetku sdružení. Výkonem vedlejší hospodářské činnosti sdružení nesmí ohrozit dosahování cíle činnosti, k němuž je založeno.
 • O zásadách hospodaření a zásadách hospodářského vedení a správy sdružení a jejich uplatňování rozhoduje výbor sdružení.
 • Zisk dosažený sdružením z jeho činnosti nesmí být rozdělen členům a musí být sdružením použit pouze na činnost sdružení nebo na správu sdružení.
 • Sdružení může pořádat veřejné sbírky v souladu s právními předpisy.
 • Se svým, či svěřeným majetkem a se všemi získanými prostředky nakládá sdružení výhradně v souladu s celkovým zaměřením sdružení při respektování cílů sdružení uvedených v těchto stanovách.
 • Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného výborem sdružení.
 • O způsobu úhrady případných ztrát sdružení rozhoduje výbor sdružení.
 • K úhradě případných ztrát sdružení může výbor sdružení rozhodnout o vytvoření zvláštního fondu sloužícíhok úhradě ztráty.

čl. V.

Zánik sdružení

 • Sdružení zaniká z právních důvodů stanovených zákonem.
 • O způsobu dobrovolného rozpuštění sdružení nebo o jeho sloučení s jiným sdružením rozhoduje výbor sdružení obdobně jako o změně stanov. Výbor sdružení též rozhoduje o způsobu vypořádání jmění sdružení v případě jeho zániku bez právního nástupce.
 • Majetkové vypořádání sdružení při jeho zániku se řídí rozhodnutím výboru sdružení. Likvidátora pro případ zániku sdružení bez právního nástupce jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje výbor sdružení.
 • Likvidační zůstatek nesmí být rozdělen členům a bude předán nevýdělečné právnické osobě (občanskému sdružení či nadaci) se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

čl. VI.

Oznamování sdělení sdružení členům

 • Není-li v těchto stanovách určeno jinak, sdružení oznamuje členům sdělení sdružení, jako jsou rozhodnutí orgánů sdružení, předpisy a směrnice sdružení formou datové zprávy rozšiřované jednotlivým členům prostřednictvím telekomunikační sítě k jejímž koncovým bodům jsou připojena příslušná technická zařízení (např. prostřednictvím internetové pošty).
 • Z důvodů hodných zvláštního zřetele nebo je-li to vhodné a účelné, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, může sdružení oznámit sdělení členům jiným vhodným způsobem, např. prostřednictvím sdělovací techniky nebo k tomu pověřenou osobou.

čl. VII.

Orgány sdružení

 • Orgány sdružení jsou výbor sdružení a předseda sdružení.
 • Výbor se skládá ze všech řádných členů sdružení. Pouze řádný člen sdružení může být též členem výboru sdružení.
 • Výbor sdružení rozhoduje o následujících záležitostech:
  1. Ze svých řad jmenuje a odvolává předsedu sdružení.
  2. Stanoví zásady organizace, řízení a hospodaření sdružení.
  3. Rozhoduje o změně stanov a jejich doplnění.
  4. Přijímá a schvaluje vnitřní předpisy a směrnice sdružení.
  5. O rozpuštění sdružení, sloučení s jiným sdružením, majetkovém vypořádání po zániku sdružení a souvisejících otázkách (viz. čl. V. těchto stanov)
  6. O vyloučení člena sdružení.
  7. O dalších otázkách, jež mu svěřují stanovy.
 • O odvolání předsedy sdružení, změně stanov nebo jejich doplnění, nebo o rozpuštění sdružení nebo sloučení s jiným sdružením rozhoduje výbor dvou třetinovou většinou hlasů všech svých členů.
 • Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení, jedná za sdružení navenek a činí jménem sdružení právní úkony ve všech věcech.
 • Předseda dále:
  1. Organizuje a řídí činnost sdružení dle zásad stanovených výborem sdružení.
  2. Připravuje podklady pro rozhodování výboru sdružení.
  3. Hospodaří s majetkem sdružení dle zásad a rozpočtu stanovených výborem sdružení.
  4. Přijímá a provádí veškerá další opatření potřebná pro činnost sdružení, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny výboru sdružení.

čl. VIII.

Společná ustanovení o orgánech sdružení

 • Usnesení a jiná rozhodnutí orgánů sdružení jsou závazná pro členy, jakmile jim byla oznámena podle stanov. Toto oznámení se nevyžaduje, byl-li člen osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce (zejména u nezletilých členů) nebo zmocněnce přítomen zasedání orgánu sdružení jehož je členem.
 • Jednání orgánů sdružení jsou neveřejná, pokud příslušný orgán sdružení nerozhodne jinak. Nečlenové orgánu sdružení mohou být přítomni jednání sdružení jen se souhlasem orgánů sdružení.
 • Orgán sdružení je usnášení schopný, je-li do půl hodiny po stanoveném začátku jednání přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů, nestanoví-li stanovy jinou nezbytnou většinu k rozhodování.
 • Členové orgánu sdružení hlasují o návrzích aklamací, nerozhodne – li orgán sdružení o tajném hlasování.
 • Výkon funkcí v orgánech sdružení je zcela bezplatný. Funkcionářům sdružení tedy nenáleží funkční požitky ani náhrady výdajů za výkon funkce.

čl. IX.

Výklad stanov

 • O výkladu stanov se usnáší výbor sdružení. Takový výklad je pro členy sdružení závazný.
 • Výbor sdružení vychází při výkladu stanov z jejich jazykového vyjádření a z vůle toho kdo stanovy přijal. Výrazy použité ve stanovách výbor sdružení vykládá podle významu, který se jim zpravidla ve spolkovém životě přikládá.
TOPlist