Pamatováček

Pamatováček

Pamatováček, obecně prospěšná společnost je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti (ČALS) Praha a samostatně funguje jako její pobočka od 1. ledna 2003. V této době vzniklo pracoviště, které se zabývá odbornou sociální pomocí nemocným Alzheimerovou chorobou a jejich rodinám. Občanské sdružení Pamatováček – ČALS Olomouc je toho času jediné zařízení v Olomouckém kraji, které zajišťuje kontinuitu sociální péče s výsledky odborného lékařského vyšetření se stanovením diagnózy Alzheimerova nemoc v jednom místě. Odborná sociální pomoc dle zájmu samotného uživatele bezprostředně navazuje na výsledky lékařské diagnostiky. Naše pracoviště velmi úzce spolupracuje s odborníky v oblasti neurologie a psychiatrie a v místě sídla OS Pamatováček je provozována neurologicko-psychiatrická ambulance, čehož si uživatelé velmi cení. Dále zajišťujeme krizovou telefonní pomoc Help-line, spoluprací s dalšími organizacemi zajišťujeme osobní asistenci osobám s Alzheimerovou nemocí a pečovatelům poskytujeme podporu prostřednictvím organizovaného setkávání svépomocné skupiny a možnosti konzultace s odborníkem v oblasti psychologie.
Zkušenosti s onemocněním Alzheimerovou chorobou, které jsme během naší šestileté praxe nasbírali a hlavně neutěšené potřeby nemocných i pečovatelů, kteří dennodenně zajišťují kontinuální péči o své nemocné příbuzné, nás vedly k myšlence vybudování denního stacionáře. Vynaložené úsilí, snaha a vypětí naplnit nelehký úkol se vyplatilo a naši uživatelé mohou využít pobyt v denním stacionáři. Ten je účinným prostředkem, jak zabránit izolaci uživatelů, umožňuje jejich integraci do společnosti, poskytuje podporu jejich rodinám a pečovatelům, a současně preventivně působí proti zbytečné institucionalizaci osob s Alzheimerovou chorobou..

Denní stacionář Pamatováček (DSP) - Poskytování služeb osobám s Alzheimerovou chorobou

Posláním DSP je vytvářet takové podmínky, které umožní osobám s Alzheimerovou chorobou žít aktivní a důstojný život v přirozeném prostředí a zabránit tak předčasné institucionalizaci těchto osob. Cílem je poskytovat ambulantní službu v bezpečném prostředí pro osoby se sníženou soběstačností trpící Alzheimerovou chorobou, která odpovídá potřebám a nárokům péče.
Primárními uživateli jsou osoby s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou 1. a 2. stupně či s podezřením na tuto chorobu, kteří jsou většinou v nepříznivé sociální situaci (např. kdy již nejsou schopni být sami doma, a to hlavně po dobu, kdy je jejich rodina v práci, avšak nepotřebují institucionální formu péče a rodina má zájem se o ně starat mimo svou pracovní dobu a o víkendech), ocitající se v naléhavé krizi nebo se sníženou schopností uplatňovat vlastní práva, či sníženou schopností zajistit si základní péči, používání veřejných míst a služeb.
Sekundárními uživateli jsou především jejich přímí pečovatelé - partneři, blízcí, rodinní příslušníci, kteří osobně, celodenně a řádně zabezpečují péči o své nemocné příbuzné a na kterých spočívá těžiště celé péče o postižené Alzheimerovou chorobou.
Kapacita služby je maximálně 18 klientů denně. Pečují o ně pracovnice v sociálních službách, jejichž počet v denním centru také pružně reaguje na počet klientů. Služba je poskytována denně od 7 do 15 hodin na adrese Karafiátova 5/525, Olomouc – Neředín.

Využívání sociálních služeb v Denním stacionáři Pamatováček:

Podmínkou přijetí do DSP je příslušnost k dané cílové skupině, která je posuzována během vstupního pohovoru, kdy je předběžně zjišťován zdravotní a sociální stav zájemce o službu. V případě oboustranného zájmu má zájemce možnost využít bezplatně lhůtu 3 dny a pobyt v DSP si vyzkoušet.
Zájemce je podrobně seznámen se zařízením, jeho vybavením, personálem i programem dne.
Po zkušebním pobytu je přistoupeno k podepsání Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v denním stacionáři. Součástí Smlouvy je také Ceník služeb a Domácí řád denního stacionáře. Zájemce o službu je řádně seznámen s obsahem všech dokumentů.
Všechny služby jsou poskytovány za úplatu, v případě, že zájemce nepobírá příspěvek na péči, ale některé skutečnosti naznačují, že na něj vznikl nárok, je mu doporučeno podat o něj žádost. Platba za služby se řídí platnou Smlouvou.
Dopravu uživatelů poskytovatel nezajišťuje, na požádání ovšem může zájemci doporučit vhodný subjekt poskytující službu tohoto typu.

Podmínky pro poskytnutí služby - kritéria pro přijetí:
- osoby, jejichž funkční stav (soběstačnost, kognitivní funkce, poruchy chování) umožňuje pobyt v denním stacionáři,
- osoby, jejichž stav je stabilizovaný a nevyžaduje nepřetržitou kvalifikovanou ošetřovatelskou péči či hospitalizaci v nemocnici či psychiatrické léčebně,
- osoby, kterým byl přiznán příspěvek na péči minimálně ve stupni I dle příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, popř. má o tento příspěvek zažádáno,
- úspěšné absolvování zkušebního pobytu.

Kritéria znemožňující zajištění služby:
- nesplňuje-li žadatel o službu kritéria pro přijetí dle předchozího odstavce,
- neumožňují-li to kapacitní důvody,
-způsoby života vedoucí ke konfliktu se společností, zejména v důsledku užívání návykových látek, konfliktu se zákonem, špatného zdravotního stavu za současného nevyužívání zdravotní péče, získávání obživy neakceptovatelným způsobem (prostřednictvím kontejnerů na odpadky, žebráním), špatnými hygienickými návyky, které obtěžují okolí, agresivními projevy, které znemožňují zařazení a pobyt v kolektivu,
- osoby, u nichž jsou potřeba péče a dohledu takové, že se pobyt v denním stacionáři nejeví jako optimální.
V případě, že je větší množství žadatelů a nelze vyhovět všem, zvažují se tato kritéria:
- bydliště v Olomouci, popř. v Olomouckém kraji,
- akutní stav nouze a nemožnost jiného řešení situace.

Pokud z důvodů, ať kapacitních či jiných, u uživatele splňujícího podmínky přijetí nebudeme moci vyhovět žádosti o poskytnutí služby, pokusíme se zprostředkovat kontakt s jinými organizacemi podobného či stejného charakteru.

Kontakty

Adresa:Karafiátova 525/5
779 00 Olomouc
Kontaktní osoby:Eva Klevarová
koordinátorka
Mgr. Veronika Dofková
sociální pracovník
Telefon:585 426 110
E-mail:pamatovacek@pamatovacek.cz
Web:www.pamatovacek.cz
TOPlist